Gade - sogn i København

Ny BlegdamsvejSogn
1906Nazareth
1916Nazareth
1940Nazareth