Wille wii och saa, at alle riddermendts mend her vdi Danmacks riige, som iche haffwe stadfeste tiill naffnn, skulle tage och udwelge thennom stadige tiill naffnn vdi saa maade, at the, som føre eens skyoldh och hielm, skulle haffwe eens tiill naffnn, paa thet at mand vdi framtidenn kand spørge, hwilckenn nogen erligh rittherligh gerning giør i marckenn eller anderstadts, som vdi andre christelige konninge riige sidt er.