Lov om Forandring i Forordningen om Daaben

af 30.Mai 1828

1.) De i Fdn. Af 30te Mai 1828 §§ 5 og 6 anordnede Tvangsmidler for Forældre, der ikke inden den i bemeldte Fdns. § 1 foreskrevne Frist efterkomme den dem paahvilende kirkelige Forpligtelse til at lade deres nyfødte Børn døbe, skulle for Fremtiden bortfalde.

2.) De i § 1 ommeldte Tvangsmidler ville derimod fremdeles komme til Anvendelse paa saadanne Forældre, naar de ikke i det Seneste inden et Aar efter Barnets Fødsel for Sognets Præst og Kirkebetjent opgive det Navn, de ville have Barnet tillagt til Indførelse i Kirkebøgerne, og skal da en Udskrift af disse, forsaavidt Barnet ikke senere maatte blive døbt, i alle borgerlige Forhold træde i stedet for Daabsattest.

Kirke- og Undervisnings-Ministeriet