Leksikon


Skudsmålsbog

I 1832 blev det bestemt, at alle tjenestefolk skulle have en skudsmålsbog. Bogen skulle forevises og påtegnes af den pågældendes og ved flytning fra et sogn til et andet af sognepræsten - senere af byfogeden hhv. sognefogeden. På første side i skudsmålsbogen indførtes konfirmationsattesten som bevis på, at den pågældende ikke længere var undervisningspligtig og derfor kunne søge tjeneste. Skudsmålsbogen blev afskaffet i 1921 samtidig med revselsesretten.